Waarom zijn bomen zo belangrijk?

Wettelijke grondslag.
Dat bomen belangrijk zijn is geen bedenksel van ons. Om bomen te beschermen is er de boswet en de wet flora en faunabeheer. Die beschermen niet alle bomen, maar wel veel. De boswet verplicht gemeenten het kappen van bomen in het buitengebied te melden. Meestal geldt er een herplantplicht, tenzij je ontheffing krijgt.
Weghalen van veel bomen zonder herplant kan dus vaak niet eens. Kappen en herplanten is duur, en jonge bomen vragen meer beheer.


Economie.
Oost Brabant staat op de drempel van ontvolking. De gevolgen daarvan voor de leefbaarheid en ook voor de waarde van het onroerend goed zijn groot. Dus ook voor u als burger en ook voor de inkomsten van de gemeente.
Veel voorzieningen met grote aantrekkingskracht op potentiële bewoners hebben we als kleine gemeente niet en dus moeten we op een andere wijze aantrekkelijk zijn en blijven. Het buitengebied met de bomen als troef.
In de stad verhogen bomen de waarde van het onroerend goed met 4 tot 5 procent. Daar zijn studies naar gedaan. In het buitengebied ligt dat natuurlijk anders. Maar ook bij ons is die invloed er.

Economie en Milieu.
Gemeenten en bedrijven worden steeds meer verplicht om compenserende maatregelen te nemen voor de negatieve milieueffecten van hun activiteiten. Denk aan het verkeer maar ook aan landbouw en industrie.
Bomen spelen daarbij een gigantische rol. Door een versterking van onze boomstructuur en kwaliteitsverbetering van het bomenbestand zal per saldo de biomassa toenemen. Daarmee wordt CO2 voor een langere tijd vastgelegd.
Elke volwassen boom compenseert 10.000 kilometer per jaar aan stikstofuitstoot en fijnstof.
Bomen compenseren ook een deel van de uitstoot van agrarische bedrijven. Ze hebben een remmend effect op erosie en bieden luwte aan plant en dier. Helaas hebben de schaduwwerking en de ontwatering van bomen ook een negatieve invloed op de bedrijfsvoering.
In deze discussie worden vaak de nadelen van bomen wat eenzijdig belicht. Als de vervuiler echt betaalt voor zijn of haar negatieve milieu effecten dan krijgen we een andere discussie over bomen.
Bomen dragen ook bij aan de vermindering van het broeikaseffect.

Economie en Toerisme.
Toerisme en recreatie zijn groeiende sectoren, ook in onze regio. Het buitengebied draagt bij aan de aantrekkingskracht van onze streek. Ook de boeren profiteren direct en indirect.

Ecologie.
Bomen vormen de basis voor veel planten- en dierenleven, zoals mossen, insecten, paddenstoelen, vogels, vleermuizen en eekhoorns. De gemeente geeft als argument voor het kappen van bomen dat de ecologie er voordeel bij kan hebben. Open plaatsen bieden kansen voor andere soorten, zegt ze. Aan open stukken ook nu geen gebrek. Maar meer biodiversiteit op kale bermen krijg je niet automatisch. Daar hoort goed bermbeheer bij. Er zijn twee manieren om de diversiteit te bevorderen. Als eerste verschraling. Dat vraagt om het afvoeren van het maaisel en dat kost extra geld. Als tweede kun je overgaan op extensief beheer, ofwel laat de natuur haar gang maar gaan. Als je dat slim doet, krijg je een mooi landschap met brem en bramen en vele andere planten en dieren. Er zijn dan weinig negatieve effecten voor bijvoorbeeld de landbouw of de verkeersveiligheid.

Veiligheid.
Het effect van bomen op de verkeersveiligheid is tweeërlei. Enerzijds werken bomen veilig gedrag in de hand. Dat is langzamerhand een erkend gegeven. Anderzijds gebeuren er ongelukken met bomen. Dat valt niet te ontkennen. Veiligheid is al jaren een speerpunt van beleid. De echte gevaarlijke bomen zijn daarom vaak al eerder geruimd.
Fysieke en psychisch volksgezondheid.
Schonere lucht, meer zuurstof, extra kansen voor ontspanning, afkoeling door schaduwwerking, klimaatregulering en nog vele argumenten staan symbool voor de positieve gevolgen van bomen op de gezondheid. Dat hoeft weinig betoog, maar mag niet vergeten worden

Overlast.
Bomen zorgen voor veel ruimwerk. Werk waarom u niet gevraagd hebt. Dat geldt natuurlijk vooral voor bomen in de bebouwde kom. Buiten de kom, en daar gaat het over bij het laanbomenbeleid, valt het werk voor u als burger wel mee.
Tegenover die overlast staan ook de geneugten. Denk aan de schaduwwerking, het mooie landschap, de vogels en de insecten.

Landschappelijke waarden en beeldkwaliteit.
Achterstallig onderhoud heeft de beeldkwaliteit van de bomen verminderd. Met goed beheer is daar binnen enkele jaren veel aan te doen. Het herstellend vermogen van de bomen is groot. Toch zal er op sommige plaatsen ingegrepen moeten worden. Nadat de achterstanden weg zijn en slechte bomen vervangen, moeten we het beheer wel op orde houden. Het is toch niet uit te leggen dat onvoldoende beheer ons landschap en onze portemonnee schaadt.
De landschappelijke waarden in deze streek worden vooral bepaald door de laanstructuren van de bomen, de landschapselementen, de verbindingszones en de bossen. Bomen en struiken zorgen ook nog voor camouflage van landschapsvervuilende gebouwen. De mens verkeert graag in een dergelijk landschap. Tijdens de vakanties en bij het recreëren, zoeken we ze massaal op.
In onze streek is van oudsher de eik een van de belangrijkste bomen. Die hoort hier thuis. Ze is karakteristiek en heeft meer dan andere bomen een unieke biotoop om zich heen met volop kansen voor andere planten en dieren.
Bomen hebben behalve landschappelijke waarden ook architectonische waarden.

Ziekten en plagen.
Natuurlijk is er sprake van ziekte en plagen zoals de processierups. De oplossing daarvoor is een beter evenwicht in de natuur. Minder natuur werkt averechts. De meeste kwalen steken even de kop op en verdwijnen weer.