Wat willen wij bereiken.

Binnen de visie op het buitengebied hoort een groenbeheerplan, een bomenstructuurplan en een laanbomenplan. We kunnen niet wachten tot dat allemaal bedacht of actueel is.
We kunnen wel op basis van de inzichten uit de Beeldenstorm 2025 aan de slag met een bomenplan.

Het beheer van bomen moet in onze ogen beleidsmatig en duurzaam gebeuren. Daarvoor gelden drie principes.

“Niet kappen tenzij”, “herplanten tenzij” en “goed beheer werkt preventief”.

Op dit moment ontwikkelen we een aantal uitgangspunten. We nodigen iedereen uit mee te denken.

 1. Het beheer moet blijvend voldoende zijn. Dat kan nu met het huidige budget, maar dat moet ook voor de toekomst gegarandeerd blijven. Bomen zijn een kapitaalgoed waarvan de waarde niet onderschat mag worden.
 2. Kappen mag om veiligheidredenen. Het veiligheidsargument mag niet vals gebruikt worden.
 3. Kappen mag als dunmaatregel maar alleen als het positief effect op de resterende bomen aantoonbaar is.
 4. Kappen mag ook als bomen niet passen in de toekomstvisie. In die visie staat of een boom of bomenrij op korte termijn weg moet of dat gewacht moet worden tot het einde van de levensloop.
 5. In gebieden die binnen het bomenstructuurplan zijn aangewezen als extra waardevol wordt nog terughoudender omgegaan met het kappen. Herplant is daar verplicht.
 6. Kappen moet als de conditie van bomen daarvoor aanleiding geeft. Die conditie wordt in het beheersysteem bijgehouden door deskundigen.
  Indien het weghalen van bomen aantoonbaar leidt tot aantasting van de resterende bomen kan het beter zijn alle bomen te vervangen. Meerdere bomen tegelijk vervangen mag om efficiëntieredenen mits de andere bomen een korte restlevensduur hebben.
 7. Gebiedsreconstructies kunnen aanleiding zijn tot kap. Dat vergt zorgvuldige procedures en het kan alleen als de laanbomen niet zijn aangemerkt als extra waardevol.
 8. Kappen mag indien aantoonbaar niet de juiste boom op de juiste plaats staat. Kwijnende bomen mogen dan vervangen worden.
 9. Het laanbomenstructuurplan geeft een meerjarig inzicht in het aanbrengen van nieuwe lanen of bomenrijen. Die kunnen dienen ter vervanging van bestaande bomen binnen het bomenplan of als aanvulling daarop. Het plan geeft ook kansen voor andere soorten. De juiste boom op de juiste plaats.
  Herplant vindt beleidsmatig plaats. Dat maakt het ook gemakkelijker om ontheffing te krijgen voor het verwijderen van bomen zonder herplantplicht binnen de boswet.
 10. Het bomenstructuurplan moet er komen. Dat moet leiden tot een kwalitatief hoogwaardig landschap ter ondersteuning van de economische en ecologische functies. Zolang het bomenstructuurplan er niet is, geldt het “niet kappen tenzij” voor alle laanbomen.
  Binnen het plan worden ook de beschermde particuliere bomen gemarkeerd en kunnen bomen of plekken de status “toekomstig karakteristieke boom” krijgen.
 11. Het beheerplan is transparant en via internet benaderbaar. Iedereen kan toetsen of het beleid correct wordt uitgevoerd.

Hoofddoelstelling van de werkgroep is het waarborgen van de duurzame instandhouding van ons bomenbestand door middel van behoud én ontwikkeling